Vzniká nová profesia Wellness pracovník - zaniká masér?

Novela zákona: Wellness pracovník - masérske služby.

„Po skončení platnosti certifikátu športový masér už nie je možné certifikát obnoviť, ale je potrebné sa doškoliť na Wellness pracovníka - masérske služby!“

Aj toto je jedna z kľúčových informácií, ktoré nám poskytla pri rozhovore PhDr. Tatiana Simona Demová, ktorá má dlhoročné skúsenosti s akreditovanými kurzami pre masérov na Slovensku.

Mnohí maséri nemajú správne informácie a majú certifikáty vydané ešte akadémiou vzdelávania z roku 1990-2000. Tieto certifikáty nie sú platné vôbec. Treba si uvedomiť, že kurzy budú vždy podliehať novelám zákonov a vyhláškam, ktoré treba akceptovať pre podnikanie v obore. Ak niekto nechce stále riešiť novelizácie zákona, môže vyštudovať, strednú zdravotnícku školu, fyzioterapiu, odbor masér, po ktorej sa ho novely zákona ohľadne kurzov nebudú týkať. Práve v súvislosti s podobnými informáciami a momentálnej nevedomosti ako je to legislatívne správne s podnikaním v odbore masér sme požiadali o rozhovor majiteľku masérskej školy – Štúdio Ónyyx - PhDr. Tatianu Simonu Demovú.

 

Pani Dr., aká forma podnikania je momentálne činnosť maséra?

„Od 1.1.2019 prišla najrozsiahlejšia novela zákona ohľadne masérskych kurzov. Od 1.1.2019 akreditovaný masérsky kurz prešiel pod sekciu celoživotného vzdelávania na MŠ. Táto novela je od roku 1990 úplne novou profesiou a to Wellness pracovník - masérske služby. Akreditovaný kurz Wellness pracovník - masérske služby je jediný kurz na Slovensku, na základe ktorého si môžete založiť živnosť. Jedná sa o formu podnikania viazaná živnosť. Od roku 2016 až po zmenu zákona to bolo slobodné podnikanie.“

Ako sa niekto môže stať masérom?

„Preukaz odbornej spôsobilosti môže niekto získať absolvovaním lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo vysokej školy telovýchovného smeru, ďalej to môže byť:
- po skončení základnej školy je možnosť študovať na zdravotnej škole odbor masér 4 roky s maturitou - absolvent môže pracovať ako masér v zdravotníckych zariadeniach, alebo
- dvojročné nadstavbové štúdium odbor masér na strednej zdravotníckej škole, alebo
- absolvovanie akreditovaného kurzu Wellness pracovník masérske služby.“

Ak niekto študoval v zahraničí, aké podmienky platia na neho?

„Veľa salónov je otvorených cudzincami, ktorí nespĺňajú podmienky našej legislatívy. Zahraniční občania majú mať osvedčenie o spôsobilosti športového odborníka, o čiastočnej kvalifikácii, alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii podľa ustanovenia § 19 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Spôsob výkonu činnosti a spôsob podnikania pre zahraničné osoby platia rovnaké podmienky ako pre občanov SR.

Je možné dať uznať zahraničné diplomy?

Ak si chce niekto dať uznať diplom, certifikát, osvedčenie zo zahraničia, toto rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Tlačivo žiadosti a podrobný popis procesov uznávania ukončeného vzdelania zo zahraničia, potrebné dokumenty a lehoty môžete nájsť stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Diplom alebo iný doklad o vzdelaní zo zahraničia sa predkladajú preložené do slovenského jazyka. Český jazyk je možné používať v úradnom styku bez prekladu do slovenského jazyka.“

Ako prebieha kurz Wellness pracovník - masérske služby?

Kurz je v trvaní 320 hodín. Kurz môže absolvovať každý kto má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Po skončení kurzu absolvujete skúšky v masérskej škole a následne musíte absolvovať živnostenské skúšky o odbornej spôsobilosti a to na FTVŠ v BA. Je to momentálne jediná inštitúcia, kde sa môžu absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti na celom Slovensku.“

Pozn. autora Fabulo: osobne si neviem predstaviť ako to bude táto inštitúcia stíhať a čo na to povedia maséri z východu, že budú musieť kvôli tomu cestovať do Bratislavy. Odporúčam informovať sa o voľných termínoch čo najskôr.

V čom je zmena zákona?

„Zmena sa týka v prvom rade výučby. Po absolvovaní kurzu získate tri profesie: masér, wellness pracovník a saunér, kde sa naučíte vykonávať saunové rituály. Po skončení má absolvent možnosť samostatne podnikať alebo sa zamestnať v ktoromkoľvek wellness zariadení u nás alebo v zahraničí, resp. otvoriť si svoju vlastnú prevádzku.“

Čo sa študuje na akreditovanom masérskom kurze Wellness pracovník - masérske služby?

Osnova kurzu pozostáva z nasledovných oblastí:

 • Základy anatómie a fyziológie človeka
 • Základy z patologickej fyziológie nervovo-svalového systému
 • Fyziologické účinky masáže
 • Prvá pomoc
 • Celkovo a lokálne nevhodné postupy jednotlivých typov masáží
 • Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácia pri ochrane životného prostredia
 • Zásady hygieny a epidemiológie dotýkajúce sa osoby pracovníka, klienta, pracoviska, prístrojov a pracovných pomôcok, čo ma spĺňať prevádzka
 • Rôzne typy masážnych prostriedkov,
 • Masážne hmaty a ich varianty, techniku prevedenia, postupy v jednotlivých častiach ľudského tela
 • Masážne pomôcky, prístroje a zariadenia
 • Vhodné postupy jednotlivých typov masáže
 • Spôsoby odpočinku pri masáži
 • Význam relaxácie a jej využitie v prevencii chorôb a v regenerácii
 • Chod wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra a ich plynulú prevádzku
 • Zásady správneho saunovania, spôsoby saunovania a vplyv saunovania na organizmus
 • Vhodné a nevhodné postupy saunovania
 • Saunové rituály - TEÓRIA A PRAX
 • Vhodnéa nevhodné spôsoby vstupu do wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného sveta
 • Spôsoby odpočinku po saunovaní
 • Základný protokol slušného a diskrétneho správania, individuálny prístup a ochranu osobných údajov klienta
 • Marketing pre maséra

 

Akými skúškami sa kurz končí?

„Absolvent končí úspešným vykonaním skúšok, ktoré pozostávajú z písomnej, ústnej, praktickej časti: predviesť masáž, správne techniky, predviesť saunový ceremoniál."

Po poslednej „plánovanej“ otázke sme pani doktorke poďakovali, náš rozhovor však trval ešte podstatne dlhšiu dobu. Dozvedeli sme sa ďalšie, pre nás nové informácie, ohľadom legislatívy pre masérov. Ani Vám neujde ani kúsok slova z tohto rozhovoru, veď všetky podrobnosti a rôzne ďalšie informácie k téme si môžete prečítať v pripravovanej knihe (učebnici) majiteľky jednej z mála akreditovaných masérskych škôl na Slovensku p. PhDr Demovej. Sledujte našu ponuku kníh o masáži, určite budeme prví, kto ju bude mať v predaji.

Ďakujme za mimoriadne cenné informácie a prajeme veľa úspechov Vám aj Vašej knihe.

Fabulo

Autor: Tomáš Miške
Fabulo.sk